điêu khắc Việt Hoàng
điêu khắc Việt Hoàng
điêu khắc việt hoàng

TRẦN VÒM THẠCH CAO CỔ ĐIỂN

Xem thêm
 • Trần Vòm Thạch Cao A30

  Trần Vòm Thạch Cao A30

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A29

  Trần Vòm Thạch Cao A29

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A28

  Trần Vòm Thạch Cao A28

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A27

  Trần Vòm Thạch Cao A27

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A26

  Trần Vòm Thạch Cao A26

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A25

  Trần Vòm Thạch Cao A25

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A24

  Trần Vòm Thạch Cao A24

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A23

  Trần Vòm Thạch Cao A23

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A22

  Trần Vòm Thạch Cao A22

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A21

  Trần Vòm Thạch Cao A21

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A20

  Trần Vòm Thạch Cao A20

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần Vòm Thạch Cao A19

  Trần Vòm Thạch Cao A19

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ

TRẦN THẠCH CAO

Xem thêm
 • Trần thạch cao M19

  Trần thạch cao M19

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M18

  Trần thạch cao M18

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M17

  Trần thạch cao M17

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M16

  Trần thạch cao M16

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M15

  Trần thạch cao M15

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M14

  Trần thạch cao M14

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M13

  Trần thạch cao M13

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M12

  Trần thạch cao M12

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M11

  Trần thạch cao M11

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M10

  Trần thạch cao M10

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M9

  Trần thạch cao M9

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Trần thạch cao M8

  Trần thạch cao M8

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ

CHỈ THẠCH CAO

Xem thêm
 • Chỉ thạch cao M10

  Chỉ thạch cao M10

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Chỉ thạch cao M9

  Chỉ thạch cao M9

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Chỉ thạch cao M8

  Chỉ thạch cao M8

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Chỉ thạch cao M7

  Chỉ thạch cao M7

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Chỉ thạch cao M6

  Chỉ thạch cao M6

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Chỉ thạch cao M5

  Chỉ thạch cao M5

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Chỉ thạch cao M4

  Chỉ thạch cao M4

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Chỉ thạch cao M3

  Chỉ thạch cao M3

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Chỉ thạch cao M2

  Chỉ thạch cao M2

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Chỉ thạch cao M1

  Chỉ thạch cao M1

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ

BÔNG TRẦN THẠCH CAO

Xem thêm
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 17

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 17

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 16

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 16

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 15

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 15

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 13

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 13

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 12

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 12

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 11

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 11

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 10

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 10

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 9

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 9

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 8

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 8

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 4

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 4

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • BÔNG TRẦN THẠCH CAO 2

  BÔNG TRẦN THẠCH CAO 2

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • Bông Trần Thạch Cao 1

  Bông Trần Thạch Cao 1

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ

CON SON THẠCH CAO

Xem thêm
 • CON SON THẠCH CAO 10

  CON SON THẠCH CAO 10

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • CON SON THẠCH CAO 9

  CON SON THẠCH CAO 9

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • CON SON THẠCH CAO 8

  CON SON THẠCH CAO 8

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • CON SON THẠCH CAO 7

  CON SON THẠCH CAO 7

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • CON SON THẠCH CAO 4

  CON SON THẠCH CAO 4

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • CON SON THẠCH CAO 6

  CON SON THẠCH CAO 6

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • CON SON THẠCH CAO 5

  CON SON THẠCH CAO 5

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • CON SON THẠCH CAO 3

  CON SON THẠCH CAO 3

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • CON SON THẠCH CAO 2

  CON SON THẠCH CAO 2

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ

ĐẦU, ĐẾ CỘT THẠCH CAO

Xem thêm
 • ĐẦU CỘT THẠCH CAO 5

  ĐẦU CỘT THẠCH CAO 5

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • ĐẦU CỘT THẠCH CAO 4

  ĐẦU CỘT THẠCH CAO 4

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • ĐẦU CỘT THẠCH CAO 2

  ĐẦU CỘT THẠCH CAO 2

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ
 • ĐẦU CỘT THẠCH CAO 1

  ĐẦU CỘT THẠCH CAO 1

  Điêu Khắc Việt Hoàng là chuyên xây dựng các công trình nhà ở, đền thờ, nhà thờ với công nghệ điêu khắc bằng thạch cao, các hoa văn điêu..

  Giá: Liên hệ

Video clips

Chúng tôi mang vẻ đẹp đến với ngôi nhà của bạn

Tin tức nổi bật

Chúng tôi mang vẻ đẹp đến với ngôi nhà của bạn

Tiêu chí thiết kế đóng trần thạch cao phòng ngủ đẹp
Ngày 16/08/2022

Tiêu chí thiết kế đóng trần thạch cao phòng ngủ đẹp

Nhưng khi thi công đóng trần thạch cao phòng ngủ đẹp bạn nên có một sự nghiên cứu kĩ càng, sưu tầm các mẫu trần đẹp, tìm một đơn vị thi công uy tín để tránh việc công trình hoàn thành mà bạn lại không hài lòng, mất thời gian và tiền bạc.

Thiết kế và thi công trần vòm thạch cao cổ điền và chuyên nghiệp
Ngày 15/08/2022

Thiết kế và thi công trần vòm thạch cao cổ điền và chuyên nghiệp

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi thời và mang đến sự sang trọng và tinh tế. Để đồng bộ với không gian ngôi nhà bạn nên sử dụng những mẫu thi công trần vòm thạch cao để mang đến vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp cho gia đình mình.

Cách xử lý trần thạch cao ẩm mốc
Ngày 15/08/2022

Cách xử lý trần thạch cao ẩm mốc

Một trong những nguyên nhân chính khiến trần thạch cao ố vàng là do nước trực tiếp vào trần có thể là do dột mái nhà hoặc do đường ống nước máy lạnh bị hư gây thấm dột trần thạch cao. Có nhiều cách xử lý khắc phục, nhưng vẫn bị tình trạng trần thạch cao ố vàng thì nhanh tay thực hiện ngay các bước sau đây nào:

Ứng dụng của vòm trần thạch cao hiện nay
Ngày 15/08/2022

Ứng dụng của vòm trần thạch cao hiện nay

Trần nhà là một trong những điểm nhấn quan trọng cho không gian trong gia đình bạn. Bắt kịp xu hướng kiến trúc hiện đại ngày nay, vòm trần thạch cao được giới chuyên môn xây dựng đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ cũng như công dụng mà nó mang lại.

Khám phá đơn vị thi công trần thạch cao mái vòm tốt nhất hiện nay
Ngày 15/08/2022

Khám phá đơn vị thi công trần thạch cao mái vòm tốt nhất hiện nay

Trong số các kiểu dáng trần thạch cao chìm thì kiểu trần thạch cao mái vòm là kiểu trần mà khi nói đến người ta sẽ nghĩ ngay đến những trần thạch cao mái vòm đẹp phong cách cổ điển, tân cổ điển ở những căn nhà, biệt thự rộng lớn, nguy nga, tráng lệ.

Trần thạch cao có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng không?
Ngày 15/08/2022

Trần thạch cao có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng không?

Tuổi thọ của trần thạch cao nếu để trong nhà không phải tiếp xúc với ẩm, nước mưa thì kéo dài hàng chục năm mà không hề hư hỏng gì, trường hợp nếu vứt bỏ ngoài môi trường tự nhiên thì tấm thạch cao sẽ bị biến dạng chuyển sang những hạt bột liti sau đó biến mất chứ không như túi bóng nilon không phân hủy dù cả hàng trăm năm. Nếu xảy ra cháy thì khói phát ra từ thạch cao cũng không độc hại gì.

Những lưu ý trước khi thi công trần thạch cao
Ngày 15/08/2022

Những lưu ý trước khi thi công trần thạch cao

Muốn trần nhà thạch cao sau khi thi công có một độ bền bỉ lâu dài, bạn nhất định phải lưu ý những điều này!

Công dụng nổi bật của trần thạch cao là gì?
Ngày 15/08/2022

Công dụng nổi bật của trần thạch cao là gì?

Tấm thạch cao dùng để làm trần hoặc tường nội thất trong xây dựng gia dụng và thương mại với các ưu điểm chung như an toàn, không chất độc hại, là vật liệu nhẹ dễ dàng thi công.

Tìm hiểu hai loại trần thạch cao hot nhất hiện nay
Ngày 15/08/2022

Tìm hiểu hai loại trần thạch cao hot nhất hiện nay

Thạch cao được ứng dụng rộng rãi và được nhiều người tin dùng bởi tính năng vượt trội hơn hẳn so với chất liệu gạch nung truyền thống. Nhằm nâng cao hiểu biết về thạch cao cho quý khách hàng, chúng ta cùng tìm hiểu hai loại trần thạch cao hot nhất hiện nay.

Tìm đâu đơn vị cung cấp dịch vụ điêu khắc trần vòm thạch cao uy tín
Ngày 15/08/2022

Tìm đâu đơn vị cung cấp dịch vụ điêu khắc trần vòm thạch cao uy tín

Sử dụng trần vòm thạch cao cho phòng ngủ không những giúp cho không gian trở nên đẹp, hiện đại hơn mà còn đem lại cảm giác thư giãn hơn. Vậy trần thạch cao là gì, hãy cùng Điêu Khắc Việt Hoàng khám phá một số mẫu trần vòm thạch cao đẹp qua bài viết dưới đây nhé.